REGULAMIN BIURA MATRYMONIALNEGO ANONS

1. Klientem naszego biura może zostać każda osoba, która poszukuje życiowego partnera.Kwiat
2. Klient może w każdej chwili wycofać swoją ofertę, nie przysługuje wtedy zwrot kosztów za niewykorzystany okres czasu. Dane klienta zostają automatycznie usunięte z bazy danych biura.
3. Biuro zapewnia anonimowość i dyskrecję swoich Klientów. Zdjęcia zarejestrowanych Klientów są do wglądu tylko w siedzibie biura. Nie są przesyłane i przekazywane Klientom.
4. Klienci zobowiązani są do zachowania dyskrecji.
5. Klient rejestrowany jest w bazie danych biura po wypełneniu formularza zgłoszeniowego, dostarczeniu kserokopii dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości.
6. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość informacji w formularzu zgłoszeniowym - za wprowadzenie biura w błąd zostaje usunięty z listy klientów.
7. Klienci przedstawiają zgodne z prawdą dokumenty dotyczące ich aktualnego stanu cywilnego.
8. W przypadku niewłaściwego zachowania, którejś ze stron na spotkaniu lub podczas rozmowy telefonicznej prosi się o przekazanie informacji na ten temat przedstawicielowi biura. Osoba, której zachowanie jest niestosowne zostaje wykluczona z biura bez zwrotu wpłaconej opłaty.
9. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość znalezienia odpowiedniego partnera.
Jeżeli w ciągu pół roku biuro nie przedstawi ofert przedłuża gratisowo uczestnictwo na następne pół roku.
10. Zakazuje się przekazywania osobom trzecim kontaktów uzyskanych za pośrednictwem naszego Biura.
W spotkaniu zapoznawczym biorą udział tylko osoby będące klientami biura.
11. Biuro gwarantuje, że dane personalne klientów są całkowicie utajnione przed osobami trzecimi (Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 28 września 1997 r.
Dz. U. Nr 133 poz. 883).
12. Opłata nie podlega zwrotowi bez względu na czas korzystania z usług biura
i uzyskany efekt.
13. Biuro Anons działa zgodnie z powyższym regulaminem i tego również wymaga od klientów.
14. Wszelkie zmiany w regulaminie oraz w cenniku będą przekazane Klientom biura - telefonicznie bądź mailowo.