REGULAMIN BIURA MATRYMONIALNEGO ANONS

1. Klientem naszego Biura może zostać każda osoba, która poszukuje życiowego partnera i ukończyła 18 lat.Kwiat
2. Usługa Biura Matrymonialnego Anons wchodzi w życie natychmiastowo po opłaceniu oferty przez Klienta.
3. Klient może w każdej chwili wycofać swoją ofertę, nie przysługuje wtedy zwrot kosztów za niewykorzystany czas. Dane klienta zostają automatycznie usunięte z bazy danych Biura. Prosimy klientów o przemyślaną decyzję rejestracji w Biurze. Już od następnego dnia po zarejestrowaniu się Klienta w Biurze indywidualnie przygotowywana jest każda propozycja kontaktu co uzasadnia decyzję o niezwracaniu opłaty.
4. Biuro zapewnia anonimowość i dyskrecję swoim Klientom. Zdjęcia zarejestrowanych Klientów są do wglądu tylko w siedzibie biura. Nie są przesyłane i przekazywane Klientom.
5. Klienci zobowiązani są do zachowania dyskrecji.
6. Klient rejestrowany jest w bazie danych biura po wypełneniu formularza zgłoszeniowego oraz po przedstawieniu do wglądu dowodu osobistego.
7. Do foldera ze zdjęciami mają dostęp tylko zarejestrowani klienci Biura.
8. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość informacji w formularzu zgłoszeniowym - za wprowadzenie Biura w błąd zostaje usunięty z listy klientów.
9. Klienci przedstawiają zgodne z prawdą dokumenty dotyczące ich aktualnego stanu cywilnego.
10. W przypadku niewłaściwego zachowania, którejś ze stron na spotkaniu lub podczas rozmowy telefonicznej prosi się o przekazanie informacji na ten temat przedstawicielowi Biura. Klient, którego zachowanie jest niestosowne zostaje wykluczony z Biura bez zwrotu wpłaconej opłaty.
11. Niestosowne zachowanie Klienta wobec pracownika Biura Matrymonialnego Anons skutkuje usunięciem Klienta z Biura bez zwrotu wniesionej opłaty.
12. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość znalezienia odpowiedniego partnera.
Jeżeli w ciągu pół roku (oferta 6-mcy) lub roku (ofera 12-mcy) Biuro nie przedstawi ofert (minimum 4 (oferta 6-mcy), minimum 8 (oferta 12 m-cy)) przedłuża gratisowo uczestnictwo na pół roku.
13. W ramach oferty pierwszej i drugiej każde nieustalone wcześniej spotkanie wiąże się z dodatkową opłatą - 70 zł.
14. Przekazany kontakt do klienta jest wcześniej potwierdzany przez pracownika Biura.
15. Zakazuje się przekazywania osobom trzecim kontaktów uzyskanych za pośrednictwem naszego Biura.
W spotkaniu zapoznawczym biorą udział tylko osoby będące klientami biura.
16. Kontakt telefoniczny z pracownikiem Biura tylko w sprawach pilnych.
17. Brak kontaktu klienta z biurem przez okres 6 miesiecy, bez wcześniejszego poinformowania o zawieszeniu oferty, skutkuje wygaśnięciem współpracy.
18. Biuro gwarantuje, że dane personalne klientów są całkowicie utajnione przed osobami trzecimi (Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 28 września 1997 r.
Dz. U. Nr 133 poz. 883).
19. Opłata nie podlega zwrotowi bez względu na czas korzystania z usług Biura
i uzyskany efekt.
20. Podpisany przez klienta Formularz Osobowy jest własnością Biura Anons, nie podlega zwrotowi oraz kopiowaniu go.
21. Biuro Anons działa zgodnie z powyższym regulaminem i tego również wymaga od klientów.
22. Regulamin dotyczy wszystkich klientów zapisujących się do Biura - osobiście, internetowo i telefonicznie.
W przypadku zapisu przez telefon dokonanie opłaty w postaci przelewu jest równoznaczne z podpisaniem regulaminu i jest to zarazem zgoda na bycie klientem Biura Matrymonialnego Anons.


POLITYKA PRYWATNOŚCI
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”) Biuro Matrymonialne Anons informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się od 25 maja 2018 roku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą. W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:
1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Biuro Matrymonialne ANONS z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Dmowskiego 15.
2. Z Administratorem można się kontaktować telefonicznie lub pisemnie na adres biura.
3. Celem przetwarzania danych jest wyłącznie realizacja Umowy łączącej Panią/Pana z naszym biurem, której celem jest dokonanie czynności zmierzających do doborów partnerskich wg zgłoszonych oczekiwań klienta i wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody osoby, której te dane dotyczą.
4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
5. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w celu wykonania umowy, do momentu jej rozwiązania lub wygaśnięcia.
6.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.