REGULAMIN BIURA MATRYMONIALNEGO ANONS

1. Klientem naszego biura może zostać każda osoba, która poszukuje życiowego partnera.Kwiat
2. Klient może w każdej chwili wycofać swoją ofertę, nie przysługuje wtedy zwrot kosztów za niewykorzystany okres czasu. Dane klienta zostają automatycznie usunięte z bazy danych biura.
3. Biuro zapewnia anonimowość i dyskrecję swoich Klientów. Zdjęcia zarejestrowanych Klientów są do wglądu tylko w siedzibie biura. Nie są przesyłane i przekazywane Klientom.
4. Klienci zobowiązani są do zachowania dyskrecji.
5. Klient rejestrowany jest w bazie danych biura po wypełneniu formularza zgłoszeniowego oraz po przedstawieniu do wglądu dowodu osobistego.
6. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość informacji w formularzu zgłoszeniowym - za wprowadzenie biura w błąd zostaje usunięty z listy klientów.
7. Klienci przedstawiają zgodne z prawdą dokumenty dotyczące ich aktualnego stanu cywilnego.
8. W przypadku niewłaściwego zachowania, którejś ze stron na spotkaniu lub podczas rozmowy telefonicznej prosi się o przekazanie informacji na ten temat przedstawicielowi biura. Osoba, której zachowanie jest niestosowne zostaje wykluczona z biura bez zwrotu wpłaconej opłaty.
9. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość znalezienia odpowiedniego partnera.
Jeżeli w ciągu pół roku biuro nie przedstawi ofert (minimum 4) przedłuża gratisowo uczestnictwo na następne pół roku.
10. Zakazuje się przekazywania osobom trzecim kontaktów uzyskanych za pośrednictwem naszego Biura.
W spotkaniu zapoznawczym biorą udział tylko osoby będące klientami biura.
11. Biuro gwarantuje, że dane personalne klientów są całkowicie utajnione przed osobami trzecimi (Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 28 września 1997 r.
Dz. U. Nr 133 poz. 883).
12. Opłata nie podlega zwrotowi bez względu na czas korzystania z usług biura
i uzyskany efekt.
13. Podpisany przez klienta Formularz Osobowy jest własnością Biura Anons, nie podlega zwrotowi oraz kopiowaniu go.
14. Biuro Anons działa zgodnie z powyższym regulaminem i tego również wymaga od klientów.
15. Wszelkie zmiany w regulaminie oraz w cenniku będą przekazane Klientom biura - telefonicznie bądź mailowo.


POLITYKA PRYWATNOŚCI
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”) Biuro Matrymonialne Anons informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się od 25 maja 2018 roku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą. W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:
1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Biuro Matrymonialne ANONS z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Dmowskiego 15.
2. Z Administratorem można się kontaktować telefonicznie lub pisemnie na adres biura.
3. Celem przetwarzania danych jest wyłącznie realizacja Umowy łączącej Panią/Pana z naszym biurem, której celem jest dokonanie czynności zmierzających do doborów partnerskich wg zgłoszonych oczekiwań klienta i wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody osoby, której te dane dotyczą.
4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
5. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w celu wykonania umowy, do momentu jej rozwiązania lub wygaśnięcia.
6.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.